Language of document :

Talan väckt den 4 juli 2013 – ZZ mot Europol

(Mål F-66/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten J.-J. Ghosez)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte förlänga giltighetstiden för sökandens avtal om anställning för viss tid.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europols beslut av den 28 september 2012 genom vilket Europol upplyste sökanden om att byrån inte skulle förlänga giltighetstiden för sökandens avtal om anställning för viss tid, som löpte ut den 31 december 2012, och det bekräftande beslutet av den 9 april 2013 genom vilket sökandens klagomål avslogs,

förplikta Europol att till sökanden betala skillnaden mellan å ena sida den lön som sökanden skulle ha kunnat göra gällande för det fall att den kvarstod i tjänsten vid Europol och å andra sidan den lön, de arvoden, arbetslöshetsersättningar och andra ersättningar som sökanden faktiskt har erhållit sedan den 1 januari 2013 i stället för den lön som den fick i egenskap av tillfälligt anställd, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.