Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Supreme Court of the United Kingdom (Обединено кралство) на 16 юли 2013 г. — R по жалба на ClientEarth/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Дело C-404/13)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court of the United Kingdom

Страни в главното производство

Жалбоподател: ClientEarth

Ответник: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Преюдициални въпроси

Когато съгласно Директивата относно качеството на атмосферния въздух [2008/50/EО]1 (наричана по-нататък „Директивата“) в дадена зона или агломерация не е постигнато съответствие с пределно допустимите стойности за азотен диоксид в срока до 1 януари 2010 г., определен в приложение XI от Директивата, държавата членка длъжна ли е съгласно Директивата и/или член 4 ДЕС да поиска удължаване на крайния срок в съответствие с член 22 от Директивата?

При утвърдителен отговор, при какви обстоятелства (евентуално) държавата членка може да бъде освободена от това задължение?

В каква степен (евентуално) член 23 (и по специално параграф втори от него) оказва въздействие върху задълженията на държава членка, която не е изпълнила член 13?

В случай на неизпълнение на членове 13 или 22 какви мерки (евентуално) трябва да предприеме националният съд съгласно правото на ЕС за изпълнение на член 30 от Директивата и/или членове 4 или 19 ДЕС?

____________

1 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (OB L 152, стр. 1).