Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) dne 16. července 2013 – ClientEarth v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Věc C-404/13)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: ClientEarth

Odpůrce: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Předběžné otázky

Pokud v určité zóně nebo aglomeraci nebylo dosaženo souladu s mezními hodnotami pro oxid dusičitý podle směrnice o kvalitě ovzduší (2008/50/ES)1 (dále jen „směrnice“) k 1. lednu 2010, lhůtě stanovené v příloze XI směrnice, je členský stát povinen požádat podle směrnice nebo podle článku 4 SEU o prodloužení této lhůty v souladu s článkem 22 směrnice?

V případě kladné odpovědi: za jakých okolností může být členský stát (případně) zproštěn této povinnosti?

V jakém rozsahu jsou povinnosti členského státu, který nesplnil článek 13, (případně) dotčeny článkem 23 (zejména jeho druhým odstavcem)?

V případě nedodržení článků 13 nebo 22, jaké prostředky nápravy (případně) musí vnitrostátní soud s ohledem na vnitrostátní právo stanovit, aby byl dodržen článek 30 směrnice nebo články 4 SEU nebo 19 SEU?____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, s. 1).