Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriik) 16. juulil 2013 – ClientEarth versus Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(kohtuasi C-404/13)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court of the United Kingdom

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: ClientEarth

Vastustaja: Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Eelotsuse küsimused

1.    Kui vastavalt välisõhu direktiivile 2008/50/EÜ (edaspidi „direktiiv”)1 ei ole vastavas piirkonnas või linnastus saavutatud vastavust lämmastikdioksiidi piirtasemetele 1. jaanuariks 2010, mis on sätestatud direktiivi XI lisas, siis kas liikmesriik on kohustatud vastavalt direktiivile ja/või Euroopa Liidu lepingu artiklile 4 teatama tähtaja pikendamisest vastavalt selle direktiivi artiklile 22?

2.    Kui see on nii, siis millistel asjaoludel (kui üldse) võib liikmesriik olla sellest kohustusest vabastatud?

3.    Millises ulatuses (kui üldse) mõjutab artiklit 13 rikkunud liikmesriigi kohustusi artikkel 23 (eelkõige selle teine lõik)?

4.    Milliseid õiguskaitsevahendeid (kui üldse) peavad siseriiklikud kohtud liidu õiguse kohaselt artiklite 13 või 22 rikkumise korral kohaldama, et täita direktiivi artiklit 30 ja/või ELL artiklit 4 või 19?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT L 152, lk 1).