Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 16.7.2013 – The Queen ClientEarthin hakemuksesta v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Asia C-404/13)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court of the United Kingdom

Pääasian asianosaiset

Valittaja: ClientEarth

Vastapuoli: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Ennakkoratkaisukysymykset

Jos ilmanlaatudirektiivin 2008/50/EY1 (jäljempänä direktiivi) liitteessä XI eriteltyä määräaikaa 1.1.2010 ei ole saavutettu tietyllä alueella tai tietyssä taajamassa typpidioksidin raja-arvojen osalta, onko jäsenvaltiolla direktiivin ja/tai SEU 4 artiklan nojalla velvollisuus hakea määräajan pidennystä direktiivin 22 artiklan mukaisesti?

Mikäli näin on, voidaanko ja jos, niin missä olosuhteissa, jäsenvaltio vapauttaa tästä velvollisuudesta?

Mitä velvollisuuksia on jäsenvaltiolla, joka on jättänyt noudattamatta 13 artiklaa, johon 23 artikla (ja erityisesti sen 2 kohta) vaikuttaa?

Kun 13 tai 22 artiklaa on jätetty noudattamatta, mitä oikeussuojakeinoja kansallisen tuomioistuimen on taattava unionin oikeuden perusteella direktiivin 30 artiklan ja/tai SEU 4 tai SEU 19 artiklan noudattamiseksi?

____________

1 Ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY (EUVL L 152, s. 1).