Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio Supreme Court of the United Kingdom (Ujedinjena Kraljevina) 16. srpnja 2013. – R na zahtjev ClientEarth protiv Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Predmet C-404/13)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je postavio prethodna pitanja

Supreme Court of the United Kingdom

Stranke u glavnom postupku

Tužitelj: ClientEarth

Tuženik: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Prethodna pitanja

Kada, prema Direktivi o kvaliteti zraka (2008/50/EZ)1 (Direktiva), u određenoj zoni ili aglomeraciji nije postignuta sukladnost s graničnim vrijednostima za dušikov dioksid do roka 1. siječnja 2010. navedenog u Prilogu XI. Direktivi, je li država članica obvezna prema Direktivi i/ili članku 4. UEU-a tražiti odgodu roka sukladno članku 22. Direktive?

Ako jest, u kojim (ako ikojim) okolnostima država članica može biti oslobođena te obveze?

U kojoj mjeri (ako uopće) članak 23. (osobito stavak 2.) utječe na obveze države članice koja se nije uskladila s člankom 13.?

U slučaju neusklađenosti s člancima 13. ili 22., koje (ako ikoje) pravne lijekove mora nacionalni sud osigurati kao pitanje europskog prava radi usklađenosti s člankom 30. Direktive i/ili člankom 4. ili 19. UEU-a?

____________

1 Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, str. 1.).