Language of document :

2013 m. liepos 16 d. Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ClientEarth prieš Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Byla C-404/13)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: ClientEarth

Kita proceso šalis: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tuo atveju, kai pagal Direktyvą 2008/50/EB1 dėl oro kokybės (toliau – direktyva) konkrečioje zonoje ar aglomeracijoje nebuvo užtikrinta atitiktis azoto dioksido ribinėms vertėms suėjus 2010 m. sausio 1 d. terminui, nurodytam direktyvos XI priede, valstybė narė pagal direktyvą ir (arba) ESS 4 straipsnį privalo prašyti pratęsti šį terminą pagal direktyvos 22 straipsnį?

2.    Jei taip, kokiomis aplinkybėmis (prireikus) valstybė narė gali būti atleista nuo šios pareigos?

3.    Kokią įtaką valstybės narės, kuri neįvykdė įsipareigojimų pagal 13 straipsnį, pareigoms turi (jei apskritai turi) 23 straipsnis (visų pirma jo 2 dalis)?

4.    Jei pažeidžiamas 13 ar 22 straipsnis, kokių priemonių nacionalinis teismas (prireikus) turi imtis pagal Sąjungos teisę tam, kad būtų laikomasi direktyvos 30 straipsnio ir (arba) ESS 4 ar 19 straipsnio reikalavimų?

____________

1 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL L 152, p. 1)