Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 16. jūlijā iesniedza Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) – R on the application of ClientEarth/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(lieta C-404/13)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Supreme Court of the United Kingdom

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: ClientEarth

Atbildētājs: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Prejudiciālie jautājumi

Ja atbilstoši Gaisa kvalitātes Direktīvai (2008/50/EK 1 ) (turpmāk tekstā – “Direktīva”) konkrētā zonā vai aglomerācijā nav tikusi panākta atbilstība slāpekļa dioksīda robežlielumiem noteiktajā termiņā, kas, kā noteikts Direktīvas XI pielikumā, ir 2010. gada 1. janvāris, vai dalībvalstij saskaņā ar direktīvu un/vai LES 4. pantu ir pienākums lūgt atlikt termiņu atbilstoši Direktīvas 22. pantam?

Apstiprinošas atbildes gadījumā, kādos apstākļos (ja tādi pastāv) dalībvalsti var atbrīvot no šī pienākuma?

Kādā apmērā (ja vispār) dalībvalsts, kura nav izpildījusi Direktīvas 13. pantu, pienākumus iespaido 23. pants (it īpaši tā otrais punkts)?

Gadījumā, ja netiek izpildīts 13. vai 22. pants, kādi tiesību aizsardzības līdzekļi valsts tiesai (ja vispār) ir jānosaka atbilstoši Eiropas Savienības tiesībām, lai izpildītu Direktīvas 30. pantu un/vai LES 4. vai 19. pantu?

____________

1      Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (OV L 152, 1. lpp.).