Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) 16. júla 2013 – R na návrh ClientEarth/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(vec C-404/13)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ClientEarth

Žalovaný: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Prejudiciálne otázky

Ak podľa smernice o kvalite ovzdušia (2008/50/ES)1 (ďalej len „smernica“) v danej zóne alebo aglomerácii nebol dosiahnutý súlad s limitnými hodnotami pre oxid dusičitý do termínu 1. január 2010 uvedeného v prílohe XI smernice, je členský štát podľa smernice a/alebo článku 4 ZEÚ povinný požiadať o predĺženie lehoty v súlade s článkom 22 smernice?

Ak áno, za akých okolností (ak vôbec) môže byť členský štát oslobodený od tejto povinnosti?

Do akej miery (ak vôbec) má na povinnosti členského štátu, ktorý nedodržal článok 13, vplyv článok 23 (najmä jeho druhý odsek)?

V prípade nedodržania článkov 13 alebo 22, aké prostriedky nápravy (ak vôbec) musí vnútroštátny súd poskytnúť na základe európskeho práva s cieľom dodržať článok 30 smernice a/alebo článok 4 ZEÚ alebo článok 19 ZEÚ?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, s. 1).