Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 16. julija 2013 – R, na predlog ClientEarth proti Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Zadeva C-404/13)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court of the United Kingdom

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ClientEarth

Tožena stranka: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Vprašanja za predhodno odločanje

Če v skladu z Direktivo o kakovosti zraka (2008/50/ES, v nadaljevanju: Direktiva)1 na določenem območju ali v določeni aglomeraciji skladnost z mejnimi vrednostmi za dušikov dioksid ni bila dosežena v roku, določenem v Prilogi XI k Direktivi, to je do 1. januarja 2010, ali si mora država članica na podlagi Direktive in/ali člena 4 PEU prizadevati za odlog roka v skladu s členom 22 Direktive?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, v katerih okoliščinah (če sploh katerih) je lahko država članica oproščena te obveznosti?

Koliko (če sploh) člen 23 (zlasti njegov odstavek 2) vpliva na obveznosti države članice, ki ni izpolnila zahtev iz člena 13?

Katere ukrepe (če sploh katere) mora v primeru neuskladitve s členom 13 ali 22 sprejeti nacionalno sodišče z vidika evropskega prava, da bi zagotovilo uskladitev s členom 30 Direktive in/ali členoma 4 PEU ali 19 PEU?

____________

1 Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L 152, 11.6.2008, str. 1).