Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) den 16 juli 2013 – ClientEarth mot Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Mål C-404/13)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court of the United Kingdom

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: ClientEarth

Motpart: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Tolkningsfrågor

Om det i en viss zon eller tätbebyggelse inte är möjligt att klara gränsvärdena för kvävedioxid inom de tidsfrister som anges i bilaga XI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG(1 ) av den 21 maj 2008 (nedan kallat luftkvalitetsdirektivet), innebär direktivet och/eller artikel 4 FEU att en medlemsstat i sådana fall är skyldig att förlänga dessa tidsfrister i enlighet med artikel 22 i direktivet?

Om så är fallet, under vilka förutsättningar (om några) kan en medlemsstat undantas från den skyldigheten?

I vilken utsträckning (om någon) är skyldigheterna för en medlemsstat som har åsidosatt artikel 13 berörda av artikel 23 (och särskilt dess andra punkt)?

För det fall att de skyldigheter som avses i artiklarna 13 och 22 inte fullgörs, vilka rättsmedel (om några) måste den nationella domstolen tillhandahålla enligt unionslagstiftningen för att följa artikel 30 i direktivet och/eller artikel 4 eller 19 i EU-fördraget?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, s. 1)