Language of document :

Жалба, подадена на 23 февруари 2012 г. — ZZ/ЕЦБ

(Дело F-26/12)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Pappas)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет на производството

Искане за отмяна на отказа на ЕЦБ по заявлението на жалбоподателя за достъп до документи и искане за обезщетение за вреди

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда на публичната служба:

да отмени решенията, с което ЕЦБ отхвърля заявленията на жалбоподателя за достъп до документи, а именно решението от 21 юни 2011 г., с което е отхвърлено заявлението на жалбоподателя за достъп до документи, решението на генералния директор от 12 август 2011 г. и решението на председателя на ЕЦБ от 12 декември 2011 г.,

да осъди ЕЦБ да заплати обезщетение за претърпените неимуществени вреди в размер, определен по справедливост на 10 000 EUR,

да осъди ЕЦБ да заплати съдебните разноски.