Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2012 r. – ZZ przeciwko EBC

(Sprawa F-26/12)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji EBC w sprawie wniosku strony skarżącej o dostęp do dokumentów oraz żądanie odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności odmownych decyzji EBC w sprawie wniosków strony skarżącej o dostęp do dokumentów, tj. decyzji z dnia 21 czerwca 2011 r., którą oddalono wniosek o dostęp do dokumentów, decyzji dyrektora generalnego z dnia 12 sierpnia 2011 r. oraz decyzji Prezesa Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2011 r.;

zasądzenie od EBC zadośćuczynienia, oszacowanego ex aequo et bono na 10 000 EUR  za doznaną krzywdę;

obciążenie EBC kosztami postępowania.