Language of document :

Жалба, подадена на 20 февруари 2012 г. — ZZ и др./Комисия

(Дело F-23/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представител: C. Mourato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на конкурсната комисия за общия конкурс EPSO/AD/204/10 да не допусне жалбоподателите до следващия етап на конкурса.

Искания на жалбоподателите

Ответникът да бъде задължен да представи всички протоколи от събранията на началниците на отдели на EPSO и всички протоколи от заседанията на конкурсната комисия за конкурса EPSO/AD/204/10,

Да се отменят всички решения на конкурсната комисия за конкурса EPSO/AD/204/10 от 13 април 2011 г.,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.