Language of document :

Žaloba podaná 20. februára 2012 – ZZ a i./Komisia

(vec F-23/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie všeobecného výberového konania EPSO/AD/204/10 nepripustiť žalobcu do ďalšej fázy výberového konania

Návrhy žalobcov

nariadiť žalovanej predložiť všetky rozhodnutia stretnutí vedúcich sekcie EPSO a všetky zápisnice stretnutí výberovej komisie v súvislosti s výberovým konaním EPSO/AD/204/10,

zrušiť rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/204/10 z 13. apríla 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.