Language of document :

Talan väckt den 20 februari 2012 – ZZ m.fl. mot kommissionen

(Mål F-23/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaten C. Murato)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet av uttagningskommittén i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/204/10 att inte ge sökandena tillträde till följande etapp i provet.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

förplikta svaranden att lämna ut samtliga protokoll Epsos möten på enhetschefsnivå och samtliga protokoll från uttagningskommitténs sammanträden angående uttagningsprov EPSO/AD/204/10,

ogiltigförklara besluten av uttagningskommittén i uttagningsprovet EPSO/AD/204/10 av den 13 april 2011,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.