Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 12 юли 2012 г. — Conticchio/Комисия

(Дело F-22/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Изчисляване на пенсионни права — Класиране в стъпка— Възражение за незаконосъобразност — Допустимост)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Rosella Conticchio (Рим, Италия) (представители: адв. R. Giuffrida и адв. A. Tortora)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н J. Currall и г-н D. Martin, и адв. A. Dal Ferro)

Предмет

Искане на жалбоподателя да бъде отменено решението относно отпускане и изплащане на пенсията, на която има право.

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-жа Conticchio като частично явно недопустима и частично явно неоснователна.

Всяка страна понася собствените си разноски.

____________

1 ОВ C 139, 7.5.2011 г., стр. 31.