Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 13 февруари 2012 г. — Wagner-Leclercq/Съвет

(Дело F-24/09)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1    ОВ C 113, 16.5.2009 г., стр. 47.