Language of document :

Žaloba podaná 8. februára 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-17/12)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na uloženie povinnosti Komisii nahradiť škodu, ktorá údajne vznikla žalobcovi z dôvodu neprimeranej dĺžky konania o uznanie závažnosti jeho choroby

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie, v akejkoľvek forme, o zamietnutí žiadosti z 23. novembra 2010 zaslanej žalobcom menovaciemu orgánu Komisie,

zrušiť prípis Komisie z 24. januára 2011, ktorý je v hornom pravom rohu označený „Ref Ares(2011)74616 – 24/01/2011“,

prípadne zrušiť rozhodnutie, v akejkoľvek forme, o zamietnutí sťažnosti podanej žalobcom proti prípisu z 24. januára 2011,

prípadne zrušiť prípis z 23. septembra 2011, ktorý je v hornom pravom rohu označený „Ref Ares(2010)1010393 – 23/09/2011“,

prípadne určiť, že konanie začaté na základe žiadosti žalobcu o uznanie jeho práva podľa článku 72 služobného poriadku na náhradu vo výške 100 % liečebných nákladov, ktoré vynaložil, trvalo dlhšie ako päť rokov,

prípadne vyhlásiť, že dĺžka dotknutého konania bola neprimeraná,

v dôsledku toho uložiť Komisii povinnosť nahradiť škodu, ktorá žalobcovi doposiaľ neoprávnene vznikla z dôvodu neprimeranej dĺžky dotknutého konania tak, že mu zaplatí sumu 10 000 eur, alebo akúkoľvek sumu vyššiu alebo nižšiu, ktorú Všeobecný súd uzná za správnu a spravodlivú,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom došla Komisii žiadosť z 23. novembra 2010, až do skutočného zaplatenia sumy 10 000 eur, úroky z tejto sumy vo výške 10 % ročne a s ročnou kapitalizáciou,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.