Language of document :

Žaloba podaná 17. februára 2012 – ZZ/Komisia a CEPOL

(vec F-22/12)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi, M. Vandenbussche, advokáti)

Žalované: Európska komisia a Európska policajná akadémia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí, ktorými sa zamieta žalobcova žiadosť o poskytnutie príspevku na nezaopatrené dieťa a príspevkov na vzdelanie pre tri deti jeho manželky za obdobie, keď ešte žili na Filipínach

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie z 25. marca 2011 a explicitné rozhodnutie prijaté Úradom pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) 11. júla 2011, ktoré boli potvrdené rozhodnutím z 9. novembra 2011 o zamietnutí sťažnosti, v rozsahu, v akom tieto rozhodnutia zamietajú žiadosť žalobcu o poskytnutie príspevkov na nezaopatrené dieťa a príspevkov na vzdelanie pre tri deti jeho manželky za obdobie, keď ešte žili na Filipínach,

následne uznať žalobcov nárok na uvedené príspevky,

nahradiť majetkovú ujmu žalobcu spočívajúcu vo vyplatení príspevkov na nezaopatrené dieťa a na vzdelanie so spätným účinkom od 1. apríla 2009, predbežne ohodnotenú na sumu 33 673,31 eura zvýšenú o úroky z omeškania vo výške úrokovej sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou plus dva percentuálne body,

nahradiť nemajetkovú ujmu žalobcu ohodnotenú na 20 000 eur,

zaviazať žalované na náhradu trov konania.