Language of document :

Жалба, подадена на 9 януари 2012 г. — ZZ/Комисия и Европейска агенция по лекарствата

(Дело F-2/12)

Език на производството: български

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. М. Екимджиев, адв. К. Бончева, адв. Г. Черничерска)

Ответник: Европейска комисия и Европейска агенция по лекарствата (ЕМА)

Предмет на производството

Първо, отмяна на решенията на Комисията относно изготвянето и одобряването на списък с кандидати от предварителния подбор, представен на управителния съвет на ЕМА в процедурата по подбор и назначаване на изпълнителен директор на агенцията; второ, отмяна на назначението на друг кандидат на посочената длъжност, и трето, обезщетение за неимуществените вреди, които жалбоподателят твърди, че е претърпял.

Искания на жалбоподателя

отмяна на решението на комисията за предварителен подбор по изготвяне на списък с кандидати, който да бъде представен на Консултативния комитет по назначенията към Европейската комисия, обявено на жалбоподателя с електронно писмо от 14 март 2011 г.,

отмяна на предварителното решение на Консултативния комитет по назначенията към Европейската комисия от 14 март 2011 г. за поканване на четиримата кандидати, включени в списъка на Комисията по предварителен подбор, до участие в събеседване пред Консултативния комитет по назначенията, обявено на жалбоподателя с електронно писмо от 14 март 2011 г.,

отмяна на решението на Консултативния комитет по назначенията към Европейската комисия от 14 март 2011 г. за присъединяването му към становището на Комисията по предварителен подбор, относно по-добрите качества на четиримата кандидати, включени в списъка на Комисията за предварителен подбор, обявено на жалбоподателя с електронно писмо от 14 март 2011 г.,

отмяна на решението на Европейската комисия от 20 април 2011 г. за изготвяне на списък с одобрените кандидати,

отмяна на решението на Европейската комисия от 6 октомври 2011 г., с което е отхвърлена жалбата, подадена по административен ред на основание член 90 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и подробно са посочени основанията за постановяване на Решение на Европейската комисия от 20 април 2011 г. за изготвяне на списък с одобрените кандидати,

отмяна на решението на управителния съвет на ЕМА от 6 октомври 2011 г. за назначаване на изпълнителен директор на ЕМА по реда на член 91, параграф 4 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, обжалвано пред органа по назначенията, на основание член 90 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности,

присъждане в полза на жалбоподателя на обезщетение по справедливост за претърпените от него неимуществени вреди, и

присъждане в полза на жалбоподателя на всички направени разноски в административната и в съдебната процедура.