Language of document :

Sag anlagt den 9. januar 2012 – ZZ mod Kommissionen og EMA

(Sag F-2/12)

Processprog: bulgarsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne Ekimdzhiev, K. Boncheva og Chernicherska)

Sagsøgte: Europa-Kommissionen og Det Europæiske Lægemiddelagentur

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

For det første påstand om annullation af Kommissionens afgørelser om udarbejdelse og godkendelse af den liste over de mest egnede ansøgere, som blev sendt til bestyrelsen for EMA i forbindelse med proceduren for udvælgelse og udnævnelse af agenturets administrerende direktør, for det andet påstand om annullation af udnævnelsen af en anden ansøger til den pågældende stilling, og for det tredje påstand om erstatning for den ikke-økonomiske skade, der angiveligt er lidt

Sagsøgerens påstande

Annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse om at opstille en liste over ansøgere, der skal forelægges for Kommissionens rådgivende ansættelsesudvalg, og som sagsøgeren fik meddelelse om ved e-mail af 14. marts 2011.

Annullation af Kommissionens rådgivende ansættelsesudvalgs forudgående afgørelse af 14. marts 2011 om at indkalde de fire ansøgere, der var opført på udvælgelseskomitéens liste, til en samtale med det rådgivende ansættelsesudvalg, hvilken afgørelse sagsøgeren fik meddelelse om ved e-mail af 14. marts 2011.

Annullation af Kommissionens rådgivende ansættelsesudvalgs afgørelse af 14. marts 2011 om at tilslutte sig udvælgelseskomitéens udtalelse med hensyn til den overvægt af fortjenester, der kendetegner de fire ansøgere, der er opført på udvælgelseskomitéens liste, som sagsøgeren fik meddelelse om ved e-mail af 14. marts 2011.

Annullation af Europa-Kommissionens afgørelse af 20. april 2011 om at opstille en liste over udvalgte ansøgere.

Annullation af Europa-Kommissionens afgørelse af 6. oktober 2011 om at meddele afslag på den administrative klage, som sagsøgeren indgav i medfør af artikel 90 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, og hvori Kommissionen redegjorde for begrundelsen for dens afgørelse af 20. april 2011 om at opstille en liste over udvalgte ansøgere.

Annullation af bestyrelsen for EMA’s afgørelse af 6. oktober 2011 om udnævnelse af EMA’s administrerende direktør efter den fremgangsmåde, der er fastsat i artikel 91, stk. 4, i vedtægten for ansatte i Den Europæiske Union, og som har været genstand for en klage til ansættelsesmyndigheden i medfør af vedtægtens artikel 90.

Sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade.

Europa-Kommissionen og EMA tilpligtes at betale sagens omkostninger.