Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji i EMA

(Sprawa F-2/12)

Język postępowania: bułgarski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci M. Ekimdżiew, K. Bonczewa i G. Czerniczerska)

Strona pozwana: Komisja Europejska i Europejska Agencja ds. Leków

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji dotyczących opracowania i zatwierdzenia wstępnej listy selekcyjnej, którą przedłożono zarządowi EMA w ramach postępowania w sprawie naboru i powołania dyrektora zarządzającego tej agencji, po drugie, stwierdzenie nieważności powołania innego kandydata, a po trzecie, naprawienie rzekomo poniesionej krzywdy.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji komisji preselekcyjnej w sprawie przyjęcia listy kandydatów, która ma zostać przedłożona komitetowi konsultacyjnemu ds. powoływania Komisji Europejskiej, przekazanej skarżącemu e-mailem z dnia 14 marca 2011 r.;

stwierdzenie nieważności wcześniejszej decyzji komitetu konsultacyjnego ds. powoływania Komisji Europejskiej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zaproszenia czterech kandydatów, których komisja preselekcyjna zamieściła na swojej liście, na rozmowę z komitetem konsultacyjnym ds. powoływania, przekazanej skarżącemu e-mailem z dnia 14 marca 2011 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji komitetu konsultacyjnego ds. powoływania Komisji Europejskiej z dnia 14 marca 2011 r. o przyjęciu oceny komisji preselekcyjnej co do wyższych kwalifikacji czterech kandydatów, przekazanej skarżącemu e-mailem z dnia 14 marca 2011 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia listy kandydatów, którzy przeszli wstępną selekcję;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 października 2011 r. w sprawie oddalenia zażalenia złożonego w ramach administracyjnej drogi odwoławczej na podstawie art. 90 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich, wyszczególniającej powody wydania decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia listy kandydatów, którzy przeszli wstępną selekcję;

stwierdzenie nieważności decyzji zarządu EMA z dnia 6 października 2011 r. w sprawie powołania dyrektora zarządzającego EMA, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w art. 91 ust. 4 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich, na którą złożone zostało zażalenie do organu powołującego zgodnie z art. 90 regulaminu pracowniczego;

zasądzenie słusznego naprawienia doznanej krzywdy;

obciążenie Komisji i EMA kosztami postępowania.