Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. novembra 2011 – Merhzaoui/Rada

(vec F-18/09)1

(Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Zaradenie do platovej triedy – Miestni zamestnanci vymenovaní za úradníkov – Článok 10 prílohy XIII služobného poriadku – Článok 3 prílohy PZOZ – Povyšovanie v roku 2008 – Porovnávacie hodnotenie zásluh medzi úradníkmi patriacimi do služobného postupu kategórie AST – Konanie založené na hodnotiacej správe za obdobie 2005/2006 – Kritérium úrovne prebratej zodpovednosti)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Mohamed Merhzaoui (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a G. Kimberley, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak zrušenie rozhodnutia o preradení žalobcu do kariérneho postupu v triedach AST 1 – 7. Jednak zrušenie rozhodnutia o jeho nepovýšení do platovej triedy AST 2 v rámci povyšovania v roku 2008, ako aj rozhodnutí o povýšení do tejto triedy úradníkov, ktorí si to zaslúžili menej

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    M. Merhzaoui znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Rady Európskej únie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 113, 16.5.2009, s. 46.