Language of document :

Жалба, подадена на 20 януари 2012 г. — ZZ/Парламент

(Дело F-9/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Lévi, M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Искане да се осъди Европейският парламент да изплати обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, които жалбоподателката твърди, че е претърпяла поради допуснати грешки в управлението на списъка с резерви за назначения

Искания на жалбоподателя

да се признае извъндоговорната отговорност на Парламента за допуснатите грешки в управлението на списъка му с резерви за назначения,

да се обезщетят имуществените вреди на жалбоподателката, оценени, за периода от декември 2003 г. до декември 2011 г., на 749 449,3 EUR, заедно с пенсионните плащания, и за последващия период до законоустановената пенсионна възраст — на месечно плащане на чистите размери, съответстващи на заплатите, определени за длъжностните лица от функционална група AD, считано от степен AD 9, стъпка 2, втора година, като се вземе предвид нормална кариера на длъжностно лице от същата степен, допълнено със съответните вноски за неговата здравноосигурителна каса. Върху всички тези суми трябва да бъдат начислени лихви за забава при лихвения процент на Европейската централна банка, увеличен с два пункта;

да се обезщетят неимуществените вреди на жалбоподателката, оценени на 70 000 EUR;

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.