Language of document :

Sag anlagt den 20. januar 2012 – ZZ mod Parlamentet

(Sag F-9/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Lévi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om at Europa-Parlamentet tilpligtes at betale erstatning for det tab og den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren angiveligt har lidt som følge af de fejl, der blev begået i forbindelse med administrationen af Parlamentets reserveliste.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Parlamentet er ifaldet ansvar uden for kontraktforhold som følge af de fejl, der blev begået i forbindelse med administrationen af dens reserveliste.

Parlamentet tilpligtes at betale erstatning for det tab, som sagsøgeren har lidt, og som for perioden fra december 2003 til december 2011 er opgjort til 749 449,3 EUR, plus pensionsbidrag, og til for den efterfølgende periode indtil den lovbestemte pensionsalder månedligt at betale nettobeløb svarende til den løn, der er fastsat for tjenestemænd i ansættelsesgruppe AD fra lønklasse AD 9 løntrin 2, andet år, under hensyntagen til en normal karriere for en tjenestemand i samme lønklasse, suppleret af tilsvarende ydelser til sagsøgerens sygekasse. Beløbene tillægges morarenter beregnet på grundlag af den Den Europæiske Centralbanks rentesats, forhøjet med 2 procentpoint.

Parlamentet tilpligtes at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt, og som er opgjort til 70 000 EUR.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.