Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 stycznia 2012 r. – ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-9/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: L. Lévi, M. Vandenbussche, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Żądanie zasądzenia od Parlamentu Europejskiego odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkody i krzywdy, jaką skarżąca miała ponieść wskutek nieprawidłowości przy zarządzaniu listą rezerwy kadrowej, na której się znajdowała

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie pozaumownej odpowiedzialności Parlamentu za nieprawidłowości przy zarządzaniu listą rezerwy kadrowej, na której znajdowała się skarżąca;

naprawienie szkody materialnej, ocenionej przez skarżącą, za okres od grudnia 2003 r. do grudnia 2011 r., na kwotę 749 449, 3 EUR, do której należy dodać ubezpieczenie emerytalne, a za okres późniejszy, aż do ustawowego wieku emerytalnego, na miesięczną wypłatę kwot netto odpowiadających wynagrodzeniu urzędników z grupy funkcyjnej AD, poczynając od grupy zaszeregowania AD 9, stopnia 2, drugiego roku, przy uwzględnieniu zwykłej kariery urzędnika z tej samej grupy, uzupełnionych o odpowiednie składki na ubezpieczenie chorobowe. Całość powinna zostać powiększona o odsetki za zwłokę przy zastosowaniu stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o dwa punkty; zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez skarżącą ocenione na 70000 EUR;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.