Language of document :

Žaloba podaná 4. januára 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-3/12)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na uloženie Komisii povinnosti nahradiť ujmu, ktorá bola žalobcovi údajne spôsobená v dôsledku nadmernej dĺžky konania o uznaní závažnosti jeho choroby

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie, ktorým Komisia zamietla žiadosť z 23. novembra 2010 zaslanú žalobcom menovaciemu orgánu,

zrušiť prípis HR.D.2/MB/ls/Ares(2011) 74616 z 24. januára 2011, ktorý žalobca dostal osobne 3. marca 2011 a prostredníctvom jeho právneho zástupcu nie skôr ako 25. februára 2011,

zrušiť prípadne opatrenie, v akejkoľvek forme prijaté, ktorým Komisia zamietla sťažnosť z 20. mája 2011 proti rozhodnutiu, ktorým sa zamieta žiadosť z 23. novembra 2010, zrušiť toto zamietajúce rozhodnutie, ako aj vyhovieť žiadosti z 23. novembra 2010 a sťažnosti z 20. mája 2011, ktorú žalobca zaslal menovaciemu orgánu,

prípadne potvrdiť skutočnosť, že konanie týkajúce sa vybavenia žiadosti z 25. novembra 2002 zaslané žalobcom EK trvalo dlhšie než päť rokov,

prípadne určiť, že dĺžka trvania dotknutého konania už k dátumu žiadosti z 23. novembra 2010 presiahla primeranú dĺžku a práve z tohto dôvodu bola neprimeraná a protiprávna,

uložiť v dôsledku toho Komisii povinnosť nahradiť majetkovú a nemajetkovú ujmu, ktorú žalobca neoprávnene utrpel, do dátumu žiadosti z 23. novembra 2010, z dôvodu neprimeranej, nadmernej a protiprávnej dĺžky trvania dotknutého konania tak, že mu zaplatí sumu 10 000 eur, alebo sumu vyššiu alebo nižšiu, ktorú Súd pre verejnú službu uzná za správnu a spravodlivú,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi odo dňa nasledujúceho po dni, keď došla Komisii žiadosť z 23. novembra 2010, až do skutočného zaplatenia sumy 10 000 eur, úroky z tejto sumy s ročnou kapitalizáciou v sadzbe 10 % ročne alebo sadzbe, ktorú Súd pre verejnú službu uzná za správnu a spravodlivú,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.