Language of document :

Жалба, подадена на 2 януари 2012 г. — ZZ/Европейска сметна палата

(Дело F-1/12)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen, lawyers)

Ответник: Европейска сметна палата

Предмет и описание на производството

Отмяна на решението на Сметната палата, с което се отхвърля искането за обезщетение за претърпени загуби.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 21 януари 2011 г., с което се отхвърля неговото искане за обезщетение за претърпени загуби поради пенсионирането му с пенсия за инвалидност,

при необходимост да се отмени решението от 22 септември 2011 г., с което се отхвърля жалбата му от 1 март 2011 г.,

да се присъди обезщетение за претърпените загуби,

да се осъди Сметната палата да заплати съдебните разноски.