Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. marca 2011 – Begue a i./Komisia

(vec F-27/10)1

(Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Príspevky za pravidelnú pracovnú pohotovosť zamestnancov – Články 55 a 56b služobného poriadku – Nariadenie (EHS, Euratom, ESUO) č. 495/77)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Christian Begue a i. (Marcy, Francúzsko) (v zastúpení: A. Woimant, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamietlo zaplatiť žalobcom so spätnou účinnosťou osobitné príspevky upravené v článku 56b služobného poriadku

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Žalobcovia znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania Komisie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 179, 3.7.2010, s. 58.