Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 10 mars 2011 – Begue m.fl. mot kommissionen

(Mål F-27/10)(1 )

(Personalmål – Kontraktsanställda – Ersättning för regelmässig tjänstgöringsberedskap – Artiklarna 55 och 56b i tjänsteföreskrifterna – Förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 495/77)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Christian Begue m.fl. (Marcy, Frankrike) (ombud: advokaten A. Woimant)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin och B. Eggers)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja sökandena ersättning för regelmässig tjänstgöringsberedskap enligt artikel 56b i tjänsteföreskrifterna med retroaktiv verkan.

Domslut

Talan ogillas.

Sökandena ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 179, 3.7.2010, s. 58.