Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 март 2011 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-21/10)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Иск за обезщетение — Незаконосъобразност — Изпращане на писмо относно разноските по дело на адвоката, представлявал ищеца по това дело — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание — Член 94 от Процедурния правилник)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: адв. G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, адв. A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решението за отхвърляне на искането на жалбоподателя, насочено към получаване на обезщетение поради факта, че ответникът изпратил писмо във връзка с жалбоподателя на адвокат, който повече не го представлява.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно лишена от всякакво правно основание.

Г-н Marcuccio понася всички съдебни разноски.

Осъжда г-н Marcuccio да заплати на Съда на публичната служба сумата от 2 000 EUR.

____________

1 ОВ C 161, 19.6.2010 г., стр. 57.