Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. marca 2011 – Marcuccio/Komisia

(vec F-21/10)1

(Verejná služba – Úradníci – Žaloba o náhradu škody – Nezákonnosť – Zaslanie listu týkajúceho sa trov konania vo veci advokátovi, ktorý zastupoval žalobcu v tejto veci – Žaloba zjavne bez právneho základu – Článok 94 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu smerujúcej k získaniu odškodnenia z dôvodu, že žalovaná zaslala list týkajúci sa žalobcu advokátovi, ktorý ho už nezastupoval

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne bez právneho základu.

2.    L. Marcuccio znáša všetky trovy konania.

3.    L. Marcuccio je povinný zaplatiť Všeobecnému súdu sumu 2 000 eur.

____________

1 Ú. v. EÚ C 161, 19.6.2010, s. 57.