Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 8 февруари 2012 г. — AY/Съвет

(Дело F-23/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура за повишаване за 2010 г. — Съпоставяне на заслугите — Неотчитане на професионалното усъвършенстване и сертифицирането — Грешка при прилагане на правото)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AY (Бувал, Белгия) (представители: първоначално адв. É. Boigelot и адв. S. Woog, впоследствие адв. É. Boigelot)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и J. Herrmann)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Съвета да не включи жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AST 9 в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г., и искане за обезщетяване на претърпените неимуществени вреди.

Диспозитив

Отменя решението, с което Съветът на Европейския съюз отказва да повиши AY в степен AST 9 в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г.

Няма основание за произнасяне по исканията, които AY предявява при условията на евентуалност.

Отхвърля исканията на AY в останалата им част.

Осъжда Съвета на Европейския съюз да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 226, 30.7.2011 г., стр. 31.