Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 8. februar 2012 – AY mod Rådet

(Sag F-23/11) 1

(Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – forfremmelsesåret 2010 – sammenligning af fortjenester – manglende hensyntagen til faglig udvikling og certificering – retlig fejl)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AY (Bousval, Belgien) (først ved advokaterne É. Boigelot og S. Woog, derefter ved advokat É. Boigelot)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og J. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets afgørelse om ikke at optage sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der forfremmes til lønklasse AST 9 i forfremmelsesåret 2010, og om erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade.

Konklusion

Afgørelsen, hvorved Rådet for Den Europæiske Union afslog at forfremme AY til lønklasse AST 9 i forfremmelsesåret 2010, annulleres.

Det er ufornødent at træffe afgørelse vedrørende AY’s subsidiære påstande.

I øvrigt frifindes Rådet for Den Europæiske Union.

Rådet for Den Europæiske Union betaler sagens omkostninger.

____________

1 EUT C 226 af 30.7.11, s. 31.