Language of document :

Жалба, подадена на 27 февруари 2012 г. — ZZ/Парламент

(Дело F-24/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. S. Rodrigues, адв. A. Tymen и адв. A. Blot)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението на председателя на Европейския парламент, с което жалбоподателят е преназначен в същата генерална дирекция на Парламента от длъжност началник отдел на длъжност съветник на директора на дирекцията, и искане за обезщетение поради психически тормоз

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на председателя на Европейския парламент от 16 януари 2012 г., с което жалбоподателят е освободен със задна дата, считано от 1 януари 2012 г., от длъжността началник на отдел „Равенство и многообразие“ в генерална дирекция „Персонал“ и е прехвърлен, считано от същата дата, в дирекция D на същата генерална дирекция като съветник, с което му е отнето правото да получава надбавката за началници на отдели,

на жалбоподателя да бъде присъдено обезщетение за вреди в размер, определен по справедливост на 50 000 EUR,

Парламентът да бъде осъден да заплати съдебните разноски.