Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2012 r. – ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-24/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Tymen i A. Blot)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o przeniesieniu strony skarżącej w ramach jednej dyrekcji generalnej Parlamentu ze stanowiska szefa wydziału na stanowisko doradcy dyrektora jednej z dyrekcji oraz żądanie naprawienia szkody poniesionej w wyniku mobbingu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2012 r., którą, ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 2012 r., odebrano stronie skarżącej funkcję szefa wydziału Równości Szans i Różnorodności w dyrekcji generalnej ds. Personelu i przeniesiono ją, tego samego dnia, do dyrekcji D w ramach tej samej dyrekcji generalnej na stanowisko doradcy, odbierając jej tym samy dodatek przysługujący szefom wydziałów;

zasądzenie na rzecz strony skarżącej odszkodowania za poniesioną szkodę w wysokości oszacowanej ex aequo et bono na 50000 EUR;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.