Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 stycznia 2012 r. – ZZ przeciwko Fronteksowi

(Sprawa F-5/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ ( (przedstawiciel: S. Pappas, adwokat)

Strona pozwana: Frontex

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Fronteksu o ukaraniu skarżącego oraz decyzji o jego zwolnieniu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 24 maja 2011 r. o zwolnieniu skarżącego;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 kwietnia 2011 r. o ukaraniu skarżącego;

obciążenie Fronteksu kosztami postępowania.