Language of document :

Žaloba podaná 9. februára 2012 – ZZ a ZZ/Komisia

(vec F-18/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o prevode práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služby Komisie na základe prepočítaného návrhu PMO

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia, ktorými boli zrušené a nahradené návrhy na prevod práv na dôchodok žalobcov v rámci ich žiadosti podanej v zmysle článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku, pričom napadnuté rozhodnutia obsahujú nový návrh vypočítaný na základe VVU prijatých 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.