Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-10/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S.A. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji odmawiającej przyznania skarżącemu diety dziennej.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 24 maja 2011 r. i wyraźnej decyzji o oddaleniu zażalenia z dnia 24 października 2011 r. oraz zasądzenie od Komisji wypłaty diety dziennej.

obciążenie Komisji kosztami postępowania.