Language of document :

Жалба, подадена на 20 януари 2012 г. — ZZ/ЕААБ

(Дело F-8/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: B.-H. Vincent, avocat)

Ответник: Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)

Предмет на производството

Отмяната на решението за уволнение на жалбоподателя и поправянето на вредите, които той твърди, че е претърпял поради това уволнение и поради евентуално причинен тормоз.

Искания на жалбоподателя

Да се осъди ЕААБ да заплати сумата от 1 514 257,48 EUR за поправяне на имуществените и неимуществените вреди, свързани със загубването на неговата длъжност като срочно нает служител, която сума да се увеличи със законната лихва, считано от деня, в който е станала изискуема;

да осъди ЕААБ на ежедневно заплащане на сума, определена ex aequo et bono в размер от 500,00 EUR на ден, считано от 31 май 2010 г. до деня на връчването на решението за поправяне на всички вреди, произтичащи от извършения от нейните служители тормоз, заедно със законната лихва, считано от деня, в който тази сума е станала изискуема;

да се осъди ЕААБ да заплати съдебните разноски.