Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 7 юли 2011 г. — Pirri/Комисия

(Дело F-21/11)

(Публична служба — Лице, което иска да му се признае качеството на длъжностно лице или служител на Европейския съюз — Иск — Явна недопустимост — Неспазване на досъдебната процедура)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Antonio Gerardo Pirri (Траведона Монате, Италия) (представител: S. Costantino, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на делото

Искане да се признае на ищеца статут на служител на Европейския съюз

Диспозитив на определението

Отхвърля иска като явно недопустим.

Г-н Pirri понася направените от него съдебни разноски.