Language of document :

Жалба, подадена на 15 февруари 2012 г. — ZZ/Европейски икономически и социален комитет

(Дело F-21/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението, с което е отнето правото на жалбоподателя да получава надбавката за експатриране и е разпоредено връщането с обратно действие на получените надбавки.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на органа по назначаването (наричан по-нататък ОН) на ЕИСК от 9 юни 2011 г., с което е отнето правото на жалбоподателя да получава надбавката за експатриране, считано от 1 юли 2010 г., и е разпоредено връщането на получената след тази дата надбавка за експатриране,

ако е необходимо, да се отмени решението на ОН на ЕИСК, с което е отхвърлена жалбата по административен ред на жалбоподателя, подадена на 9 септември 2011 г. на основание член 90, параграф 2 от Правилника,

да бъде осъден ЕИСК да върне на жалбоподателя надбавката за експатриране, възстановена считано от 1 юли 2010 г., както и да заплати надбавката за експатриране, която вече не е изплащана от 9 юни 2011 г., заедно с лихвата за забава в размера, прилаган от Европейската централна банка, увеличен с два пункта,

да се осъди ЕИСК да заплати съдебните разноски.