Language of document :

Sag anlagt den 15. februar 2012 – ZZ mod Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(Sag F-21/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at bringe udbetalingen af sagsøgerens udlandstillæg til ophør og om med tilbagevirkende kraft at foretage inddrivelse af dette tillæg.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndigheden ved EØSU’s afgørelse af 9. juni 2011 om at bringe udbetalingen af sagsøgerens udlandstillæg til ophør med virkning fra den 1. juli 2010 og om at foretage inddrivelse af det udlandstillæg, der er oppebåret fra denne dato.

Om fornødent annullation af ansættelsesmyndigheden ved EØSU’s stiltiende afgørelse om afvisning af den klage, som sagsøgeren indgav den 9. september 2011 i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 2.

EØSU tilpligtes at tilbagebetale sagsøgeren det udlandstillæg, der er tilbagesøgt fra den 1. juli 2010, samt at betale det udlandstillæg, som fra den 9. juni 2011 ikke længere er blevet udbetalt, med tillæg af morarenter beregnet på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats, forhøjet med 2 procentpoint.

EØSU tilpligtes at betale sagens omkostninger.