Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 15. februārī – ZZ/Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

(lieta F-21/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – N. Lhoëst, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru aptur ekpatriācijas pabalsta maksāšanu prasītājam un uzsāk jau izmaksātā pabalsta atgūšanu.

Prasītāja prasījumi:

prasība atcelt EESK iecēlējinstitūcijas 2011. gada 9. jūnija lēmumu, ar kuru, sākot ar 2010. gada 1. jūliju, aptur ekpatriācijas pabalsta maksāšanu prasītājam un uzsāk jau izmaksātā ekspatriācijas pabalsta, kas saņemts pēc minētā datuma, atgūšanu;

ciktāl nepieciešams, atcelt EESK iecelējinstitūcijas netiešo lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja 2011. gada 9. septembra sūdzība, kas iesniegta saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu;

piespriest EESK atlīdzināt prasītājam ekspatriācijas pabalstu, kas ieturēts, sākot ar 2010. gada 1. jūliju, kā arī samaksāt ekspatriācijas pabalstu, kas vairs netika piešķirts, sākot ar 2011. gada 9. jūniju, visai šai summai piemērojot nokavējuma procentus atbilstoši Eiropas Centrālas bankas noteiktajai likmei, kas palielināta par diviem procentiem;

piespriest EESK atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.