Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2012 r. – ZZ przeciwko Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu

(Sprawa F-21/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat N. Lhoëst)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o cofnięciu dodatku zagranicznego przyznanego skarżącemu i nakazaniu zwrotu tego dodatku z mocą wsteczną.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego EKES z dnia 9 czerwca 2011 r. o cofnięciu przyznanego skarżącemu dodatku zagranicznego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. i o nakazaniu zwrotu dodatku zagranicznego pobranego od tej daty;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji organu powołującego EKES dotyczącej oddalenia zażalenia wniesionego przez skarżącego w dniu 9 września 2011 r. na postawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego;

nakazanie EKES zwrotu skarżącemu dodatku zagranicznego odebranego ze skutkiem do dnia 1 lipca 2010 r. oraz wypłacenia dodatku zagranicznego, który nie był uiszczany od dnia 9 czerwca 2011 r., wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi według stopy Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o dwa punkty;

obciążenie EKES kosztami postępowania.