Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 7 lipca 2011 r. – Bracalente przeciwko Komisji

(Sprawa F-20/11)

(Służba publiczna – Osoby domagające się przyznania im statusu urzędnika lub pracownika Unii Europejskiej – Skarga – Oczywista niedopuszczalność – Niedochowanie procedury poprzedzającej wniesienie skargi)

Język postępowania: włoski.

Strony

Strona skarżąca: Gianpaolo Bracalente (Ispra, Włochy) (przedstawiciel: S. Constantino, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot sprawy

Żądanie skarżącego przyznania mu statusu pracownika Unii Europejskiej

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

G. Bracalente pokryje swoje własne koszty