Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 29 февруари 2012 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-3/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Социална сигурност — Злополука — Искане за прилагане на документ към преписката за злополуката — Отхвърляне — Акт, който не е увреждащ — Явна недопустимост)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: адв. G. Cipressa)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, подпомагани от адв. A. Dal Ferro)

Предмет

Искане за отмяна на мълчаливия отказ да се уважи искането на жалбоподателя от 15 март 2010 г. и поправяне на претърпените вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Г-н Marcuccio понася всички направени съдебни разноски.

Осъжда г-н Marcuccio да заплати на Съда на публичната служба сумата от 2 000 EUR.

____________

1 ОВ C 113, 9.4.2011 г., стр. 22.