Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 lutego 2012 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-3/11)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Wypadek – Wniosek o włączenie dokumentu do akt dotyczących wypadku – Oddalenie – Akt niewywołujący niekorzystnych skutków – Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji odmownej w sprawie wniosku strony skarżącej z dnia 15 marca 2010 r. i naprawienie poniesionej szkody

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

L. Marcuccio pokrywa całość kosztów.

L. Marcuccio zostaje obciążony zapłatą kwoty 2000 EUR na rzecz Sądu.

____________

1 Dz.U. C 113 z 9.4.2011, s. 22.