Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 listopada 2011 r. – Juvyns przeciwko Radzie

(Sprawa F-20/09)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie w sprawie awansu za 2008 r. – Porównanie osiągnięć – Postępowanie przeprowadzone w oparciu o sprawozdania z oceny za lata 2005/2006 – Kryterium wagi wykonywanych zadań)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marc Juvyns (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo K. Zieleśkiewicz i G. Kimberley, pełnomocnicy, następnie K. Zieleśkiewicz i M. Bauer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2008 oraz w razie potrzeby, decyzji o awansowaniu do tej grupy urzędników o mniejszych osiągnięciach.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Marc Juvyns pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.

____________

1 Dz.U. C 113 z 16.5.2009, s. 46.